In 2020 staat verandert er wel één en ander fundamenteel op het vlak van vennootschapswetgeving.

Alsof de administratie van de overheid niet moordend genoeg is, hou je best de veranderende vennootschapsvormen in de gaten!

Een verwittigd man of vrouw is 2 waard en ik stel voor dat je je briefpapier voor de bvba grondig bekijkt 😉

Vanaf 1 januari 2020 is je vennootschap niet langer een bvba maar een bv. De juiste vennootschapsvorm vermelden is maar een van de ‘dwingende bepalingen’ uit de nieuwe vennootschapswet die automatisch gelden voor je bedrijf. Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die van voor 1 mei 2019 bestaan zijn onderhevig vanaf 1 januari 2020 aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De overheid heeft stevig gewied in het aantal vennootschapsvormen en er vier overgehouden: de besloten vennootschap (bv), de coöperatieve vennootschap (cv), de naamloze vennootschap (nv) en de maatschappij, met de vereniging onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CommV)

Het is niet omdat de wet begin volgend jaar ook op jouw onderneming van toepassing is – en dat bijvoorbeeld je bvba een bv wordt- dat je meteen de administratieve molen moet laten draaien. Je kan gerust nog even verder met de oude statuten van je vennootschap, want die moeten pas tegen 1 januari 2024 helemaal afgestemd zijn op de nieuwe wetgeving.

Ik verneem dat een merendeel heeft gewacht om nu al de statuten te wijzigen om in regel te zijn. Kostenbesparend, immers elke statutenwijziging heeft te maken met griffie- en notariskosten.

Dwingende bepalingen

Wat op vanaf januari 2020 sowieso op je afkomt, zijn de zogenaamde dwingende bepalingen waarvan je niet mag afwijken in de statuten, deze gaan gepaard met de vermelding ‘niettegenstaande andersluidende statutaire bepalingen’. Om jullie te helpen lijst ik alvast enkele ‘dwingende bepalingen’ op die de nodige impact op je vennootschap zullen hebben….

De juiste benaming van je vennootschap

De nieuwe benamingen van de vennootschapsvormen en hun afkortingen gelden vanaf begin 2020. De term bvba zal tot het verleden behoren, omdat die vennootschapsvorm automatisch in een bv verandert. Voor die aanpassing is nog niet meteen een statutenwijziging nodig maar je past het best de naam aan op alle documenten die van de vennootschap uitgaan.

Pas je statuten aan als je een kapitaalvermindering wil doen

Onder de nieuwe wetgeving is voor de oprichting van een bv geen maatschappelijk kapitaal meer nodig, zoals wel het geval was voor de bvba. De oprichter moet wel zeker zijn dat er een ‘toereikend aanvangsvermogen’ is. Dat kan zowel in de vorm van kapitaal en leningen als via een inbreng in natura en van knowhow. Voor de bestaande bv’s en cv’s heeft dat als gevolg dat het kapitaal en de wettelijke reserve worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voortaan zal er geen sprake meer zijn van een kapitaalvermindering maar van een uitkering van eigen vermogen aan de aandeelhouders. Voor zo’n uitkering moet een statutenwijziging gebeuren.

Nieuwe vereisten bij een dividenduitkering

Je zal ook niet langer zomaar via dividenduitkeringen geld uit de vennootschap kunnen halen. Een dividend kan alleen als de solvabiliteit én de liquiditeitspositie van de onderneming dat toelaten! Meer bepaald: je kan alleen een dividend uitkeren als het nettoactief (de activa min de schulden) niet negatief wordt (of dreigt te worden) én als de vennootschap alle opeisbare schulden van de komende twaalf maanden kan betalen.

De nieuwe vereiste van een liquiditeitstest is een addertje onder het gras: de bv mag pas middelen uitkeren nadat ‘het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat blijft haar schulden te voldoen naarmate die opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering’.

Begrenzing bestuurdersaansprakelijkheid

De nieuwe vennootschapswet begrenst de aansprakelijkheid van bestuurders. Het bedrag waarvoor ze aansprakelijk kunnen worden gesteld, is afhankelijk van de grootte van de onderneming. De grensbedragen liggen tussen 125.000 en 12 miljoen euro. Voordien was de bestuurder onbeperkt aansprakelijk met zijn persoonlijk vermogen. Maar die begrenzing is er alleen voor een ‘toevallige lichte fout’. Voor herhaaldelijke lichte fouten en grove fouten is er geen begrenzing. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin sprake is van bedrieglijk opzet of van onbetaalde sociale bijdragen, btw en bedrijfsvoorheffing.

Bestuurders en directie zonder arbeidsovereenkomst

Voor bestuurders was het vaak aantrekkelijker om hun mandaat als werknemer van hun vennootschap uit te oefenen. Dat bood hen een betere bescherming op sociaalrechtelijk vlak. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen benadrukt dat bestuurders en leden van de directie- en toezichtsraad in een bv, cv of nv hun functie nog alleen met een zelfstandigenstatuut mogen uitoefenen.

Het gevaar van een belangenconflict

Bij een belangenconflict mocht je onder de oude vennootschapswetgeving deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zo’n conflict ontstaat als een beslissing moet worden genomen waarbij zowel je privé en jouw bvba een belang hebt. Als de dwingende bepalingen van het WVV op 1 januari 2020 van kracht worden, zal je bij een belangenconflict niet meer aan de beraadslaging en de stemming kunnen deelnemen. Als enige aandeelhouder, kan je wel zelf de beslissing nemen. Die aangescherpte regels gelden niet alleen voor de nv en de bv, maar ook voor de cv, de vzw en de stichting.’

Samenstelling van de raad van bestuur

Vanaf 1 januari 2020 kan je in de raad niet langer zetelen als fysieke persoon en daarnaast als de vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die ook bestuurder is. Dit is niet langer mogelijk. Heel wat vennootschappen zullen de samenstelling van hun raad van bestuur dus moeten aanpassen. Bovendien ben je vanaf 1 januari ook verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden als een vennootschap het dagelijks bestuur waarneemt. Voorheen was dat niet het geval.

Een van mijn kerntaken is dikwijls het adviseren van bedrijven via een adviesraad en deze vragen over de ‘veranderende vennootschapswetgeving’ kruisen dus mijn pad. Terecht. De administratie van de overheid is soms zo onoverzichtelijk dat je door het bos de bomen niet meer ziet. Heb jij een adviseur nodig in een adviesraad? Contacteer me via info@yarlini.be of deze pagina.