Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Yarlini BV, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0849.049.314. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderstaande geldende voorwaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Prijzen

Alle vermelde prijzen van open opleidingen zijn inclusief catering en documentatie en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, parking, etc.) zijn uitsluitend ten laste van de deelnemer. Ook de prijzen van onze producten zijn exclusief BTW.

Yarlini BV is gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Herroepingsrecht – open opleiding

De klant kan zijn deelname aan een open opleiding (workshop/inspiratie/traject) kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde opleiding schriftelijk tot 14 dagen voor het begin van de opleiding. Annulering dient ondubbelzinnig en schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Yarlini BV ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Indien de termijn van twee weken verstreken is, is de volledige prijs van de opleiding verschuldigd. De klant heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Dit recht geldt niet voor trainingsdagen die deel uitmaken van een langdurig (groei)traject. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is een vervanging door een derde geen optie.

Herroepingsrecht – producten

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering. Annulering dient ondubbelzinnig en schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Yarlini BV ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de koper de onderneming op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de koper effectief betaalde bedrag voor het product. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Uitvoering

Yarlini BV zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. onvoldoende belangstelling ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten) kan Yarlini BV de opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Yarlini BV heeft het recht om de opleider(s) te wijzigen, indien Yarlini BV meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding noodzakelijk is.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Yarlini BV is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Yarlini BV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Yarlini BV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de klant, noch aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Yarlini BV wordt weerhouden, is Yarlini BV er enkel toe gehouden de opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

KMO Portefeuille

Alle activiteiten van Yarlini BV, zijnde opleidingen en advies, komen in aanmerking voor KMO-subsidiëring. Ons erkenningsnummer voor de pijler Opleidingen is DV.O220137. Ons erkenningsnummer voor de pijler Advies is DV.A220138.

De deelnemer is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als geldige reden worden ingeroepen voor annulering.

Contactgegevens organisatie

Yarlini BV
Galgenstraat 91

2800 Mechelen
BTW-nummer: BE 0849.049.314