YARLINI

Privacy Statement

Privacy statement Yarlini BV Mechelen

Yarlini BV draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Alle gegevens die de klant op onze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Yarlini BV.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Yarlini BV je een minimum aan persoonsgegevens om contact te kunnen opnemen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw vragen, probleemstelling of opmerkingen

Ook als een opleiding besteld wordt via onze website vraagt Yarlini BV het strikte minimum aan persoonsgegevens om de bestelling af te handelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Gegevens die je verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website

Wanneer je gebruik maakt van de (mobiele) website van Yarlini BV, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (https://yarlini.be/cookie-beleid/) , gegevens die je zelf invoert op de websites en andere gegevens waar je Yarlini BV toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Yarlini BV voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen,
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) website
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Yarlini BV;
 • Het personaliseren van de aan jou te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Yarlini BVBA je voorkeuren en interesses bundelen in een profiel.
 • De naleving van de op Yarlini BV van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.

Behalve door middel van cookies (voor zover je deze niet hebt uitgeschakeld) verwerkt Yarlini BV nooit de inhoud van je persoonlijke communicatie (vb. telefoongesprek, SMS, chat of sociale media). Indien wij je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij je daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist je toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

Overdracht van gegevens aan derden

De klantgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. De gegevens die werden in het kader van een sollicitatie worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Jouw rechten

1. Je hebt steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Yarlini BV van je verwerkt.

2. Je hebt tevens recht op wissing van je persoonsgegevens, beperking van de werking van je persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

3. Je kan op ieder moment je gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

4. Tevens heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

A. Opt-out voor direct marketing.

Wil je geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen? Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kan:

 • indien je geen commerciële e-mails meer wil ontvangen: gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt;
 • indien je wenst uit te schrijven voor nieuwsbrieven en/of magazines: aangeven welke nieuwsbrieven je niet meer wenst te ontvangen. Je kan je ook, via de uitschrijfmogelijkheid in de nieuwsbrief en het magazine, uitschrijven op de betrokken nieuwsbrief dan wel het magazine.

5. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Veiligheidsbeleid van Yarlini BV

Beveiliging van de gegevens

Om je persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Yarlini BV alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Yarlini BV zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Yarlini BV met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Yarlini BV om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Minderjarigen

Yarlini BV voert een strikt beleid wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. Indien wij weten of behoren te weten dat jij jonger dan 16 jaar bent zullen jouw persoonsgegevens steeds met de meeste zorg en met de meest restrictieve privacy worden verwerkt.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yarlini BV.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Yarlini BV.

Contactgegevens

Yarlini BV
Galgestraat 91, 2800 Mechelen
BE 0849 049 314